Παρασκευή, 12 Μαϊος 2023

Ανακοίνωση ανάθεσης / ΠΛΕΓΜΑ ΑΜΚΕ

 

Ενημερώνουμε πως κατόπιν διαπραγμάτευσης έγινε απευθείας ανάθεση (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΣ 7782/12.05.2023 Απόφαση ανάθεσης) στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΕΓΜΑ ΑΜΚΕ» (ΑΦΜ: 997709095, ΔΟΥ: ΒΟΛΟΥ) για την παροχή υπηρεσιών χορογραφίας και εξασφάλισης συμμετοχής των καλλιτεχνών/εκτελεστών του μουσικού παραμυθιού «HAPPY DAYS???», που θα λάβει χώρα σε τρεις (3) παραστάσεις στον Δήμο Αλίμου στις 11, 12, 13 Ιουνίου 2023.

Η ανωτέρω καλλιτεχνική παραγωγή ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τίτλο: «Μουσικά παραμύθια» που εντάσσεται στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» (MIS 5051043) με κωδικό 2020ΕΠ08510039 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

 

espa