Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

Διακήρυξη Σύμβασης Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία 89.450,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αντικείμενο: «Εκτύπωση του προωθητικού υλικού των παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

Υπ' αριθμ. 3221/30-07-2018 Διακήρυξη Σύμβασης Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία 89.450,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αντικείμενο: «Εκτύπωση του προωθητικού υλικού των παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

2018 ΤΕΥΔ_ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ.pdf
2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ_ΨΞΠ4469ΗΓΨ-ΑΩΣ_ΑΔΑΜ_signed.pdf
2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ_Ψ8Ξ1469ΗΓΨ-ΘΞΡ_ΑΔΑΜ_signed.pdf