Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης για τις θέσεις δυο (2) Καλλιτεχνικών Εκπαιδευτών Εικαστικών Τεχνών, στο πλαίσιο της Πράξης "Η Όπερα Διαδραστικά στα Σχολεία"

Πίνακας Υποψηφιοτήτων (Β) με Φθίνουσα Σειρά κατάταξης για την θέση (2) εκπαιδευτικών Εικαστικών Τεχνών, μετά από το πέρας των ενστάσεων, όπως εγκρίθηκε με την Απόφαση ΔΣ-ΕΛΣ 367/19.12.2022.

Αφορά την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ. 9538/19.10.2022,  για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έξι (6) Καλλιτεχνικούς Εκπαιδευτές/τριες, στο πλαίσιο των Υποέργων 2-6  της Πράξης «Η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με MIS 5010734 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα εδώ

 

ESPA EDUCATION