Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2022

Ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας ειδών ένδυσης στο πλαίσιο της Πράξης «Η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με MIS 5010734     

Ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της υπ. αριθμ.9515/18.10.2022  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας ειδών ένδυσης, με προϋπολογισμό για την ανωτέρω περιγραφόμενη εργασία, που δεν μπορεί να ξεπερνάει το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α. με αντικείμενο την προμήθεια ειδών ένδυσης στο πλαίσιο του Υποέργου 11 της Πράξης «Η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με MIS (ΟΠΣ) 5010734.     

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: Τετάρτη 09.11.2022 και ώρα 15:00

Δείτε την Απόφαση Παράτασης εδώ 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020).  

 

ESPA EDUCATION