Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022

Διακήρυξη Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο την "Υποστήριξη της Τεχνικής Διεύθυνσης της ΕΛΣ"

 

«Υπ. αριθμ. 8649/26-09-2022 Διακήρυξη Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο την Υποστήριξη της Τεχνικής Διεύθυνσης της ΕΛΣ, με εκτιμώμενη αξία 355.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και δικαίωμα προαίρεσης 385.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ»

Δείτε την Διακήρυξη εδώ
Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)