Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022

Διακήρυξη Σύμβασης κάτω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με αντικείμενο την: Προμήθεια και Κατασκευή Σκηνικών για τις ανάγκες σκηνογραφίας στο πλαίσιο του Υποέργου 13 της Πράξης «Η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με MIS 5010734

Υπ΄αριθμ. 7103/22-07-2022 Διακήρυξη με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία 59.500,00€ (πλέον ΦΠΑ) (κατώτερη του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας), με αντικείμενο την: Προμήθεια και Κατασκευή Σκηνικών για τις ανάγκες σκηνογραφίας στο πλαίσιο του Υποέργου 13 της Πράξης «Η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με MIS 5010734

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020).   

Δείτε την Προκήρυξη εδώ   

Δείτε την Διακήρυξη εδώ 

Δείτε το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) εδώ 

Δείτε την Απόφαση Έγκρισης διενέργειας Δημόσιου Διαγωνισμού εδώ  

 Διευκρινίσεις εδώ

 ESPA EDUCATION