Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022

Αποτελέσματα Ακρόασης Μουσικών

Αποτελέσματα Ακρόασης Μουσικών

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με MIS 5010734 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Σε συνέχεια της από 24.05.2022 Ανακοίνωσης Ακρόασης για Μουσικούς για τις ανάγκες της Πράξης «η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με MIS 5010734 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2014 – 2020, συγκροτήθηκαν οι αρμόδιες Επιτροπές Ακρόασης, οι οποίες σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 6235/30.06.2022, 6236/30.06.2022, 6066/27.06.2022 και 6035/24.06.2022 Πρακτικά, κατέληξαν στην επιλογή των παρακάτω μουσικών για να συμμετάσχουν στην προετοιμασία και την παρουσίαση παραστάσεων όπερας στο πλαίσιο της ως άνω Πράξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Α/Α

Αρ. Πρωτ. Αίτησης Υποψηφίου

Διανομή που εντάσσεται ο υποψήφιος

1

5712/15.06.2022

1η διανομή

2

5646/14.06.2022

2η διανομή

3

5641/14.06.2022

επιλαχών

4

5832/17.06.2022

1η διανομή

5

5645/14.06.2022

1η διανομή

6

5642/14.06.2022

2η διανομή

7

5529/10.06.2022

1η διανομή

8

5647/14.06.2022

1η διανομή

9

5060/01.06.2022

2η διανομή

10

5836/17.06.2022

1η διανομή

11

5787/16.06.2022

1η διανομή

12

5795/17.06.2022

2η διανομή

Σε όλους τους συμμετέχοντες στην Ακρόαση θα σταλεί mail με τα αποτελέσματα.

 

 

ESPA EDUCATION