Παρασκευή, 20 Μαϊος 2022

Διακήρυξη Σύμβασης κάτω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με αντικείμενο τον "Σχεδιασμό και Κατασκευή του Opera Box App", στο πλαίσιο του Υποέργου 8 της Πράξης «Η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με MIS 5010734

 

Υπ. αριθμ.4683/20-05-2022 Διακήρυξη Σύμβασης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία 161.290,33€ (πλέον ΦΠΑ) (κατώτερη  του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας), με αντικείμενο τον «Σχεδιασμό και Κατασκευή του Opera Box App" στο πλαίσιο του Υποέργου 8 της Πράξης «Η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με MIS (ΟΠΣ) 5010734.    

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020).  

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

Δείτε το Σχέδιο της Σύμβασης εδώ

Δείτε το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή pdf  εδώ

Δείτε την Απόφαση Έγκρισης διενέργειας Δημόσιου Διαγωνισμού εδώ

 

ESPA EDUCATION