Δευτέρα, 16 Μαϊος 2022

Ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς- ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΙΚΕ

 

Ενημερώνουμε πως με την υπ. αριθμ. 4371/13.05.2022 επιστολή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο πρόσκλησης σε απευθείας διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθ. 32 παρ. 2 περ. β’ υποπερ. αα του Ν. 4412/2016), προσκλήθηκε η εταιρεία ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΙΚΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ να υποβάλει οικονομική προσφορά για την εκπροσώπηση καλλιτεχνών και συντελεστών για τις ανάγκες του Μουσικού Παραμυθιού «Ο μαγικός μύλος», που θα λάβει χώρα σε τρεις (3) παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας, κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2021-2022 (εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες λόγω Covid-19), στις 17, 18, 19 Ιουνίου 2022.

Η ανωτέρω καλλιτεχνική παραγωγή  ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τίτλο: «Μουσικά παραμύθια» που εντάσσεται στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» (MIS 5051043) με κωδικό 2020ΕΠ08510039 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

espa.jpg