Παρασκευή, 01 Απριλίου 2022

Διακήρυξη Σύμβασης άνω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια διατακτικών αγοράς προϊόντων σίτισης

 Υπ. αριθμ. 2858/30.03.2022 Διακήρυξη Σύμβασης άνω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια διατακτικών αγοράς προϊόντων σίτισης Εκτιμώμενη αξία 267.840,00 €

Δείτε την Προκήρυξη
Δείτε την Διακήρυξη
Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης