Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2021

Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο "Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης των εντύπων παρουσίασης των παραγωγών της ΕΛΣ"

 Υπ. αριθμ. 6741/24-12-2021 Διακήρυξη Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο "Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης των εντύπων παρουσίασης των παραγωγών της ΕΛΣ" με εκτιμώμενη αξία 75.160,80 € χωρίς ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των 30.000,00 € χωρίς ΦΠΑ

 

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε το Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης εδώ