Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021

Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο "Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης υλικού προβολής των παραγωγών της ΕΛΣ ετών 2022-2023"

 Υπ. αριθμ. 6413/14-12-2021 Διακήρυξη Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο "Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης υλικού προβολής των παραγωγών της ΕΛΣ ετών 2022-2023" με εκτιμώμενη αξία 77.626,00 € χωρίς ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των 50.000,00 € χωρίς ΦΠΑ

 

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) εδώ