Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021

Τελικού Πίνακα Υποψηφιοτήτων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Συνεργάτη Υποστήριξης Ενεργειών Διάχυσης της Πράξης «Η Όπερα Διαδραστικά στα Σχολεία»

Ανακοίνωση του Τελικού Πίνακα Υποψηφιοτήτων της υπ' αριθμόν 4513/01-10-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Συνεργάτη Υποστήριξης Ενεργειών Διάχυσης, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με MIS 5010734 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

 

Δείτε την απόφαση του Δ.Σ. εδώ

 

ESPA EDUCATION