Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021

Διακήρυξη διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο "Υπηρεσίες ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για την εκτέλεση των καλλιτεχνικών παραγωγών και λοιπών εκδηλώσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής"

 Υπ. αριθμ. 4379/27-09-2021 Διακήρυξη Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ  και αντικείμενο «Υπηρεσίες ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για την εκτέλεση των καλλιτεχνικών παραγωγών και λοιπών εκδηλώσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής» με εκτιμώμενη αξία 382.375,65 € (χωρίς ΦΠΑ) και δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των 200.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) εδώ