Παρασκευή, 21 Μαϊος 2021

Διακήρυξη σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο άνω των ορίων με έναν (1) Οικονομικό Φορέα, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για παροχή υπηρεσιών με τίτλο "Υποστήριξης Παραγωγής"

 

 Υπ. αριθμ. 2361/21-05-2021 Διακήρυξη σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο άνω των ορίων με έναν (1) Οικονομικό Φορέα, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 332.338,70€ (χωρίς ΦΠΑ) για το Υποέργο 4 της Πράξης : «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και Δράσεις» η οποία έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» MIS: 5051043.

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δείτε την διακήρυξη εδώ

 

 

ESPA EDUCATION