Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021

Πρόσκληση σε συνέντευξη των Υποψηφίων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Συνεργάτη Συντονισμού της Πράξης "Η Όπερα Διαδραστικά στα Σχολεία"

 

Πρόσκληση σε συνέντευξη των Υποψηφίων της υπ' αριθμόν 1012/17-02-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Συνεργάτη Συντονισμού Πράξης, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με MIS 5010734 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2014 - 2020.


Δείτε την ανακοίνωση εδώ

 

ESPA EDUCATION