Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

Επαναπροκήρυξη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης και Διαμονής - Γ’ Κύκλος Παραστάσεων»

Στο πλαίσιο του Υποέργου 6 της Πράξης με τίτλο «Η όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία» (MIS 352485) που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ)

Και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, η Εθνική Λυρική Σκηνή επαναπροκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό (υπ.αριθμ.107/14.01.2015)  με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή και τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης και Διαμονής - Γ’ Κύκλος Παραστάσεων».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Αριθμός Διακήρυξης ΕΣΗΔΗΣ: 5449) και η λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού θα γίνεται από την προαναφερθείσα διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4155/13 και της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013).

Για να διαβάσετε την Προκήρυξη πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε την Περίληψη πατήστε εδώ