Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης»

Στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της Πράξης με τίτλο «Η όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία»

 

(MIS 352485) που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, η Εθνική Λυρική Σκηνή προκηρύσσει τον υπ. αριθμ. 4334/22-12-2014 Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης».

Για να διαβάσετε την Προκήρυξη πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε την Περίληψη πατήστε εδώ