Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Συστήματος Βιντεοπροβολών Παραστάσεων»

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της προκήρυξης πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Διακήρυξη πατήστε εδώ.