Τρίτη, 30 Μαϊος 2017

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού μικροφώνων»

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού μικροφώνων»

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη για τον διαγωνισμό πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης πατήστε εδώ