Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017

Ματαίωση ακρόασης για μία (1) θέση μουσικού στα κόρνα

Ανακοινώνεται ότι η ακρόαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2017 που είχε προγραμματιστεί για την πλήρωση θέσης κόρνου με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ματαιώνεται επειδή, σύμφωνα με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ ΤΥΕΦΤΠ/282573/24397/23055/1612/27-7-2017 απόφαση του ΥΠΠΟΑ, προκηρύχθηκε για διαγωνισμό η πλήρωση της σχετικής οργανικής θέσης.