Τετάρτη, 07 Φεβρουαρίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης «Φεστιβαλικές Εκδηλώσεις της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ»

Ακολουθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης «Φεστιβαλικές Εκδηλώσεις της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ» με MIS 5004053, που είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Αττική» (Άξονας Προτεραιότητας 06) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, Κωδικός Πράξης 2017ΕΠ08510107.

Παρακαλώ βρείτε την επισυναπτόμενη πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ.