Τρίτη, 06 Μαρτίου 2018

Φεστιβαλικές εκδηλώσεις της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ - Απόφαση ΔΣ ΕΛΣ σχετικά με την υπ. αριθμ. 511/06-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση ΔΣ – ΕΛΣ σχετικά με τo υπ. αριθμ. 843/01.03.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης της Πράξης «Φεστιβαλικές Εκδηλώσεις της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ» με MIS 5004053, που είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Αττική» (Άξονας Προτεραιότητας 06) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, Κωδικός Πράξης 2017ΕΠ08510107.

Παρακαλώ, βρείτε συνημμένο το πρακτικό.