Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Σ.

«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες των παραγωγών της Ε.Λ.Σ.», προϋπολογισμού 59.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»

Για να κατεβάσετε την Διακήρυξη του συνοπτικού Διαγωνισμού πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ) πατήστε εδώ