Διακήρυξη Σύμβασης Προμηθειών με εκτιμώμενη αξία 34.440,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αντικείμενο: «Εκτύπωση του υλικού προβολής των παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

Τετάρτη 07 Νοεμβρίου 2018

Υπ’ αριθμ. 4378/06-11-2018 Διακήρυξη Σύμβασης Προμηθειών με εκτιμώμενη αξία 34.440,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αντικείμενο: «Εκτύπωση του υλικού προβολής των παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής».

Διακήρυξη Σύμβασης Προμηθειών/2018 ΤΕΥΔ_ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ BANNER_1.DOC

Διακήρυξη Σύμβασης Προμηθειών/2018_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ_ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ_67ΜΧ469ΗΓΨ-ΦΜΞ_ΑΔΑΜ.pdf
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΝΕΟΤΕΡΟ