Erotokritos

Alternative Stage

Dimitris Maramis

Erotokritos

ODEON OF HERODES ATTICUS

September 2017

Twilight of the Debts

Alternative Stage

Reworked opera
Kharalampos Goyos / Dimitris Dimopoulos / Alexandros Efklidis

Twilight of the Debts

GREEK NATIONAL OPERA · ALTERNATIVE STAGE · SNFCC

October 2017 - January 2018

Prince Ivan and the Firebird

Alternative Stage

Thodoris Ambazis

Prince Ivan and the Firebird

GREEK NATIONAL OPERA · ALTERNATIVE STAGE · SNFCC

October 2017 - January 2018

Yōkihi

Alternative Stage

Michail Marmarinos / Filippos Tsalahouris

Yōkihi

GREEK NATIONAL OPERA · ALTERNATIVE STAGE · SNFCC

November 2017 - December 2017

The Mikado

Alternative Stage

Gilbert and Sullivan

The Mikado

GREEK NATIONAL OPERA · ALTERNATIVE STAGE · SNFCC

December 2017

Orpheus

Alternative Stage

Oper(O)

Orpheus

GREEK NATIONAL OPERA · ALTERNATIVE STAGE · SNFCC

January 2018 - February 2018

The Emperor’s Nightingale

Alternative Stage

Lena Platonos

The Emperor’s Nightingale

GREEK NATIONAL OPERA · ALTERNATIVE STAGE · SNFCC

February 2018 - April 2018

Ζ

Alternative Stage

Minas Borboudakis

Ζ

GREEK NATIONAL OPERA · ALTERNATIVE STAGE · SNFCC

March 2018 - April 2018

The Fairy Queen

Alternative Stage

Henry Purcell

The Fairy Queen

GREEK NATIONAL OPERA · ALTERNATIVE STAGE · SNFCC

April 2018 - May 2018

PREVIOUS EVENTS

BACK TOP